2006-08-22

"- Rör inte våra bibliotek!"

PRESSMEDDELANDE OM BIBLIOTEKEN FRÅN KLYS!

"Stoppa alliansens planer på att riva upp bibliotekslagen!
KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd - som
företräder 18 konstnärliga intresseorganisationer med c:a 30 000 medlemmar
har vid sitt nämndmöte den 21 augusti beslutat rikta en allvarlig varning
till den borgerliga alliansen med anledning av deras planer på att riva
upp den svenska bibliotekslagen om det blir regeringsskifte i höst.
Den svenska bibliotekslagen innebär ett nationellt ansvarstagande för vår
viktigaste kulturinstitution och utgör samtidigt en medborgerlig garanti
för en vidsträckt yttrandefrihet och för avgiftsfria boklån i hela landet.
Till skillnad från bokhandeln, som är beroende av försäljningssiffror för
sin existens, ska de lagskyddade biblioteken avgiftsfritt tillhandahålla
böcker av vitt skilda slag utan hänsyn till utlåningssiffror. Skulle de
däremot bli beroende av utlåningsfrekvens och avgifter skulle titelbredden
och mångfalden hotas på samma sätt som i den kommersiella handeln. Det
vore till stor skada både för litteraturen och för demokratin. Liksom
medborgarna har rätt till en public service-dimension via Sveriges Radios
och Sveriges Televisions sändningar har de också rätt till ett fritt
allsidigt bokutbud på de allmänna biblioteken.

Biblioteken representerar vårt kollektiva och universella minne. När det
gäller att bevara och förmedla vårt historiska arv till kommande
generationer är de oumbärliga. En sådan kulturinstitution får inte
äventyras genom marknadsanpassning eller privatisering.
Den svenska bibliotekslagen är en grundbult i svensk kulturpolitik och
måste så förbli!"


Stockholm den 22 augusti 2006
För KLYS nämnd,
Peter Curman ordförande
Tel 08-667 88 90 eller 070-721 25 42

http://www.klys.se

KLYS
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
Industrigatan 2A, 10 tr
112 46 Stockholm
tel: +46 8 667 88 90
fax: +46 8 667 88 11
karin@klys.se

5 kommentarer :

The Loser sa...

Kul att läsa det här medan kanondebatten fortfarande pågår.

Alliansen gör naturligtvis helt rätt. Bibliotek är dyra, men hur mycket kostar en kanon?

Anonym sa...

Kristdemokraternas svar:

Det finns ingen alliansöverrenskommelse om att avskaffa bibliotekslagen och vi är mycket olyckliga över att moderaterna framställer det som så. Det vi kristdemokrater har sagt är att vi vill ha en översyn av bibliotekslagen. När bibliotekslagen införder såg vi en risk i att en lag som reglerar en miniminivå för biblioteksstandard i en kommun lätt blir ett tak i stället. Någon ordentlig utvärdering av lagen har ännu inte gjorts, men vår uppfattning är att lagen har fått ett i huvudsak positivt bemötande ute i verksamheten. I samband med budgetpropositionen från hösten 2005 genomförde regeringen ändringar i lagen som bland annat innebar att kommunerna blev skyldiga att formulera biblioteksplaner. Kristdemokraterna har redan tidigare föreslagit införande av biblioteksplaner och anser att regeringens förslag är otydligt. Inte med ett ord förklaras vad dessa biblioteksplaner ska innehålla eller hur de ska utformas, vilket riskerar att göra en bra idé till ett mycket trubbigt verkt
yg. Dessutom borde en förändring av lagen ha föregåtts av en ordentlig utvärdering. Därför vill vi se en utvärdering av lagen.

Via den här länken kan du läsa vår senaste motion om biblioteken. http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Motioner/2005-06/KrU/GS02Kr416.aspx?tipsa=true

Med vänlig hälsning,
Hannah Ekeroos, Kristdemokraterna

Anonym sa...

Folkpartiet svarar:

Folkpartiet är också för ett avskaffande av bibliotekslagen då vi anser att lagen är ett uttryck för centraliserad politisk detaljstyrning, som lägger på biblioteken och deras huvudmän byråkratiska formaliteter och tar bort fokus från litteratur och läsande. Bibliotekslagen är ett utslag av en utbredd misstro mot det kommunala självstyret och riskerar att fördyra och därmed motverka kommuners möjlighet att bedriva verksamheten på ett bra sätt.

mvh

/Ulrika Tellander, Politisk sekreterare (fp)

Thomas C Ericsson sa...

Bibliotekschefen kommenterar kommentarerna; Det verkar inte som om "Alliansen" är riktigt eniga om denna fråga heller. Bibliotekslagen är f.ö. en ganska urvattnad och uddlös lag. I stort sett slår den bara fast att varje kommun måste ha ett folkbibliotek. I övrigt kan nivån på biblioteken bestämmas i varje kommun. Kravet på biblioteksplaner är bra och kan bidraga till att ge folkbiblioteken en starkare roll i Kommunerna. Kanske skulle ytterligare ett tillägg göras i lagen som ställer krav på riktiga skolbibliotek på ALLA skolor och tillgång till utbildade skolbibliotekarier! Sitter för övrigt just nu och sliter med en biblioteksplan för Kinda Kommun. Här är situationen ungefär lika illa som på många håll i landet, folkbiblioteken sliter med läsfrämjande insatser m.m. för alla från 0-100 år, medan skolorna inte satsar många kronor på skönlitterära böcker till sina elever.

Läs gärna lagen; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM

Anonym sa...

Skummade just igenom Alliansens valmanifest och ordet "bibliotek" nämns inte en enda gång. Än mindra ordet bibliotekslag!
Andra intressanta ord som förekommer i manifestet;

Arbete 50
Skola 42
Miljö 40
Utbildning 34
Barn 31
Välfärd 21
Polis 17
Frihet 13
Invandrare 6
Landsbygd 6
Alkohol 6
Kultur 5
Natur 4
Sex 3
Droger 2
Rock'n'roll 0
Festivaler 0