2023-05-15

En enkel skrivbok med bruna pärmar ska doneras till KB

Det kan gott kallas för ett av de viktiga dokumenten i svensk litteraturhistoria från de senaste hundra åren. Det markerar hur romantiken som estetik och rörelse vid 1950-talets mitt var tillbaka i svensk poesi. Och det görs genom en direkt återkoppling till den främste av dem alla – Erik Johan Stagnelius.

Jag talar naturligtvis om vad jag brukar kalla för ”grundardokumentet”, Romantiska förbundets handskrivna (i blyerts) protokoll från det möte som också innebar Romantiska förbundets grundande.

Det var 31 författare som antecknade sig som medlemmar i Romantiska förbundet när en lista över intresserade gick runt. Det var i samband med en författarkonferens med middag på Östgöta nation i Uppsala natten den 20-21 maj 1957 som en appell om att starta ett förbund till ”romantikens återuppblomstring och förnyelse” gick ut till de församlade och väckte stor uppslutning.

Vi har inte alla namn, men vi vet att författarna Olle Svensson, Lars Englund, Bertil Bodén, Ragnar Jändel, Verdandi Kuhlman, Harald Forss och Bo Setterlind var bland de som skrev på listan. Bo Setterlind kom att innan natten var slut väljas till förbundets första ordförande i sin frånvaro. (Han hade då redan återvänt till huvudstaden men lät förstå att han var intresserad av posten som ordförande.) Medborgarskolans Henry Jarild blev sekreterare i interimsstyrelsen och var sålunda den som formulerade det första dokumentet för Romantiska förbundet.

Vad ville då dessa författare som bejakade grundandet av ett Romantiskt förbund?

Jag tror att de eftersträvade en litterär mångfald där den romantiska strömningen skulle ha sin givna plats. Någon dominans eftersträvades inte men en försäkran om att mer än en rännil romantik skulle leva vidare och väcka ett gensvar hos den sökande människan. Med poesi och andra konstarter till hjälp skulle där skapas en levande kontakt mellan människor, som det hette i en av förbundets programförklaringar. Högläsning ur ”Vän i förödelsens stund” skulle inleda varje årsmöte i Romantiska förbundet. Men detta bestämdes inte förrän senare – eller så protokollfördes det aldrig under grundarnatten.

Det har blivit dags att detta viktiga dokument intar sin plats i offentligheten och görs tillgängligt för forskningen genom en donation till KB.

Romantiska förbundet existerar förstås fortfarande. Jag var dess ordförande mellan 2004-2015. Under den .tidsperioden fick jag som gåva denna anteckningsbok av förra sekreteraren Per Noordh vid ett möte i Strängnäs. Under innevarande år ska RF ge ut en årsbok med tema 100-årsjubilaren Bo Setterlind. Nuvarande ordförande heter Alfonso Ambrossi

Inga kommentarer :